close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA PRZED KONSULEM

 •  

  Ta forma zawarcia związku małżeńskiego ma zastosowanie tylko w przypadku, jeżeli oboje narzeczeni są obywatelami polskimi.

   

  Wymagane dokumenty:

  1. odpis skrócony lub zupełny aktu urodzenia obojga przyszłych małżonków (odpisy wielojęzyczne na druku europejskim są niewystarczające);
  2. w przypadku osób, które były wcześniej pozostawały w związku małżeńskim – akt małżeństwa wraz adnotacją o jego ustaniu lub akt małżeństwa wraz z prawomocnym orzeczeniem polskiego sądu rozwiązującym to małżeństwo (w przypadku jeżeli rozwód został orzeczony poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, należy go najpierw zarejestrować w Polsce, więcej: Rejestracja wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny);
  3. pisemne zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (formularz dostępny i wypełniany na miejscu w konsulacie);
  4. ważny polski dowód osobisty lub paszport (dokumenty muszą być ważne zarówno w dniu składania zapewnień małżeńskich, jak również w wyznaczonej dacie ślubu);
  5. zezwolenie na zawarcie małżeństwa, jeżeli wymagają tego przepisy Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego RP (np. w przypadku zawierania związku małżeńskiego przez kobietę, która ukończyła 16. rok życia, ale nie ukończyła lat 18);
  6. kserokopie paszportów lub dowodów osobistych świadków (dokumenty muszą być ważne w wyznaczonej dacie ślubu);
  7. listę imienną gości (maksymalnie 15 osób, wliczając w to parę młodą i świadków).

   

  Posiadanie obywatelstwa polskiego przez świadków nie jest konieczne. Do ceremonii ślubnej potrzebnych jest dwóch świadków. Konsulat/wydział konsularny nie zapewnia świadków do uroczystości ślubnej.

   

  Najpóźniej na miesiąc przed datą ceremonii narzeczeni muszą złożyć osobiście przed konsulem zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Niemniej jednak w celu zarezerwowania konkretnej daty ceremonii należy się kontaktować z urzędem w wyprzedzeniem co najmniej 3 miesięcy.

   

  W celu wyznaczenia daty ceremonii oraz złożenia pisemnych zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa przed konsulem należy umówić się na wizytę w sprawie prawnej za pośrednictwem platformy e-Konsulat. W dniu wizyty należy mieć ze sobą komplet dokumentów niezbędnych do zawarcia małżeństwa oraz być przygotowanym do wniesienia opłaty konsularnej w wysokości 396 GBP.

   

  Konsul udziela ślubów w sali im. gen. Stanisława Sosabowskiego. Istnieje możliwość obejrzenia sali przed podjęciem decyzji. Ceremonie odbywają się w piątki o godzinie 14.00. Dozwolone jest fotografowanie ceremonii. Nie ma możliwości zorganizowania w konsulacie przyjęcia weselnego ani poczęstunku, praktykowany jest jedynie zwyczaj toastów po ceremonii ślubnej. Wino musujące do toastów nowożeńcy dostarczają we własnym zakresie. Urząd zapewnia obsługę i kieliszki.

   

   

  GOŚCIE

  Co najmniej na tydzień przed ślubem należy przesłać e-mailem na adres poczty elektronicznej manchester.prawny@msz.gov.pl ostateczną listę gości (maks. 15 osób łącznie z parą młodą świadkami). Należy również zgłosić fotografa, jeżeli jest przewidziany. Żadne dodatkowe osoby nie będą wpuszczane na teren konsulatu. 

   

  W DNIU CEREMONII  

  Przyszli małżonkowie (nupturienci) oraz goście powinni przyjść do urzędu ok. 20 minut przed wyznaczoną godziną ślubu.

  Wszystkie osoby muszą mieć ze sobą dowody osobiste lub paszporty. Dokumenty będą weryfikowane przez ochronę przy wejściu do urzędu.

   

  DOKUMENTY

  W trakcie ceremonii podpisywany jest protokół zawarcia związku małżeńskiego przed konsulem. Ten dokument oraz złożone wcześniej zapewnienia i odpisy aktów stanu cywilnego będą następnie wysłane przez konsula do USC w Warszawie, właściwego dla rejestracji małżeństw zawartych za granicą. Po upływie ok. miesiąca nowożeńcy otrzymają pocztą (na adres, który wskazali we wniosku o zawarcie małżeństwa przed konsulem) odpis aktu małżeństwa wpisanego do księgi małżeństw USC w Warszawie.

  Jeśli zawierając małżeństwo, jeden z małżonków zmienił nazwisko, poczynając od daty otrzymania odpisu aktu małżeństwa, rozpoczyna się trzymiesięczny termin na wymianę dowodu osobistego i czteromiesięczny termin na wymianę paszportu. Po upływie tych terminów dokumenty te, wydane na nazwisko noszone przed zawarciem małżeństwa, tracą ważność.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: