close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • WYDANIE ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO NA POTRZEBY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W WIELKIEJ BRYTANII

 •  

  Konsul wydaje zaświadczenia, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, na potrzeby małżeństw zawieranych w Wielkiej Brytanii. Dokument ten można otrzymać również w urzędzie stanu cywilnego w Polsce i wówczas może być on przedmiotem legalizacji. Należy skontaktować się z urzędem brytyjskim, w którym zawarty będzie związek, w celu ustalenia, czy wymagana jest klauzula Apostille  na dokumencie.

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  1. ważny polski paszport lub dowód osobisty (do wglądu);
  2. kopia dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia;
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  5. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
  6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  7. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów wystawionych w innych państwach niż Wielka Brytania wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów).

    

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  Na wizytę w sprawie prawnej można się umówić za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

   

   


  WAŻNE!

   

  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo, jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.


   

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.).

   

   

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: