close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ZAŚWIADCZENIA, ŻE ZGODNIE Z PRAWEM POLSKIM MOŻNA ZAWRZEĆ MAŁŻEŃSTWO NA POTRZEBY ZAWARCIA MAŁŻEŃSTWA W PAŃSTWIE TRZECIM

 •  

  Konsul pośredniczy w wydobyciu zaświadczeń stwierdzających, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo – na potrzeby małżeństw zawieranych w państwach trzecich (tj. poza Polską i poza Wielką Brytanią).  

   

  W przypadku zamiaru zawarcia małżeństwa w państwie trzecim należy skorzystać z możliwości wydobycia przedmiotowego zaświadczenia z polskiego urzędu stanu cywilnego. Dokumenty wydane przez urzędy konsularne bowiem nie mogą podlegać legalizacji w krajach będących stronami Europejskiej konwencji o zniesieniu wymogu legalizacji dokumentów sporządzanych przez przedstawicieli dyplomatycznych lub urzędników konsularnych, sporządzonej w Londynie dnia 7 czerwca 1968 r. (tekst jedn.: Dz.U. z 1995 r. Nr 76, poz. 381) i tym samym urzędnik udzielający ślubu w innym państwie może odmówić ich przyjęcia. Natomiast dokumenty wystawione przez kierowników urzędów stanu cywilnego w Polsce podlegają legalizacji na normalnych zasadach i po jej uzyskaniu mogą być przedstawiane w państwach trzecich (więcej: Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego).

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  1. ważny polski paszport lub dowód osobisty;
  2. kopia dokumentu tożsamości przyszłego małżonka;
  3. wniosek o wydanie zaświadczenia;
  4. zapewnienie o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa;
  5. odpis aktu urodzenia wnioskodawcy;
  6. w przypadku jeżeli wnioskodawca pozostawał wcześniej w związku małżeńskim, odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu albo odpis aktu małżeństwa z dokumentem potwierdzającym jego ustanie;
  7. dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka (w przypadku dokumentów obcojęzycznych wraz z tłumaczeniem dokonanym przez tłumacza przysięgłego lub konsula oraz legalizacją, o ile nic innego nie wynika z odrębnych przepisów).

    

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  Na wizytę w sprawie prawnej można się umówić za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

   

   


  WAŻNE!

   

  Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo jest ważne sześć miesięcy od daty jego wystawienia. Jeżeli zaświadczenie utraciło ważność, całą procedurę należy powtórzyć.


   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 2064 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: