close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO Z URZĘDU STANU CYWILNEGO ZA GRANICĄ

 •  

  Zdarzenia w postaci urodzenia, śmierci oraz zawarcia związku małżeńskiego są w Wielkiej Brytanii rejestrowane przez lokalne urzędy stanu cywilnego. Po upływie 18 miesięcy od daty rejestracji dane z tych urzędów przekazywane są do Centralnego Urzędu Stanu Cywilnego (General Register Office), który w swych zbiorach gromadzi dane rejestrowe, poczynając od 1900 r.

   

  Zgony, które nastąpiły na terytorium Wielkiej Brytanii, są co do zasady rejestrowane w ciągu 5 dni od nastąpienia zdarzenia. Jednak w przypadku, gdy przyczyna śmierci nie jest oczywista, a zgon nastąpił nagle (np. nieszczęśliwy wypadek), wydanie pełnego aktu zgonu musi zostać poprzedzone dochodzeniem prowadzonym przez urząd koronera (tzw. inquest). Procedura ta może trwać od kilku tygodni do nawet kilkunastu miesięcy. Przed jej zakończeniem koroner wydaje na potrzeby spraw socjalnych tzw. tymczasowy akt zgonu (interim death certificate), w którym nie jest wskazana przyczyna zgonu. Dokument ten jest wystarczający dla załatwienia większości spraw administracyjno-prawnych związanych ze śmiercią osoby bliskiej, w tym również – oprócz innych wymaganych dokumentów – do uzyskania zaświadczenia konsula na transfer zwłok/szczątków do Polski.

   

  Akt stanu cywilnego (akt urodzenia, małżeństwa, zgonu) w Wielkiej Brytanii wydobyć można na dwa sposoby:

   

  • za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze. 

   

  Koszty związane z wydobyciem za pośrednictwem urzędu konsularnego jednego dokumentu z General Register Office wymaga wniesienia opłaty konsularnej w wysokości 24,00 GBP oraz dodatkowo opłaty pobieranej przez GRO (ok. 9–10 GBP). Kwota pobierana przez GRO obejmuje trzy lata poszukiwań, które należy wskazać. Chcąc objąć poszukiwaniami dłuższy okres, należy obliczyć kwotę do zapłaty wg schematu: opłata konsularna (24 GBP) oraz liczba okresów 3-letnich (jeden okres 3-letni to ok. 9–10 GBP).

   

  W przypadku posiadania dokładnych informacji o miejscu, w którym nastąpiło zdarzenie wymagające rejestracji (miejscowość, kod pocztowy lub dzielnica w przypadku miejscowości, w których znajduje się kilka lokalnych urzędów stanu cywilnego), odpis aktu stanu cywilnego można wydobyć bezpośrednio z lokalnego urzędu stanu cywilnego – koszty z tym związane to 24,00 GBP (opłata konsularna) oraz zazwyczaj 10,00/11,00 GBP opłaty pobieranej przez lokalny urząd; łącznie ok. 34 GBP.

   

  W celu wydobycia dokumentu stanu cywilnego za pośrednictwem Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze należy najpierw skontaktować się z Wydziałem Prawnym i Opieki Konsularnej urzędu pod adresem poczty elektronicznej: manchester.prawny@msz.gov.pl, aby uzyskać informacje o dokładnej kwocie należnej opłaty. Opłaty są przeliczane na PLN wg kursu sprzedaży walut obcych NBP (tabela C) aktualnej na dzień wszczęcia postępowania, tj. dnia doręczenia konsulowi wniosku sprawy. Kwoty wpłacane są na konto Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Polsce.

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: