close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZYSKANIE (WYDOBYCIE) ODPISÓW AKTÓW STANU CYWILNEGO I ZAŚWIADCZEŃ O STANIE CYWILNYM Z URZĘDU STANU CYWILNEGO W POLSCE

 • W obowiązującym stanie prawnym konsulowie nie posiadają uprawnień do wydobywania odpisów aktów stanu cywilnego (ani zaświadczeń o stanie cywilnym) z urzędów stanu cywilnego w Polsce.

   

   

  1. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ KREWNYCH W POLSCE

   

  Odpisy mogą natomiast wydobyć krewni samego zainteresowanego przebywającego poza granicami kraju oraz osoby sprawujące nad nim pieczę, tj.:

   

  1. małżonek;
  2. wstępni (rodzice, dziadkowie, pradziadkowie itd.);
  3. zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki itd.);
  4. rodzeństwo;
  5. przedstawiciel ustawowy;
  6. opiekun.

   

   

  Obecnie – w związku z utworzeniem ogólnokrajowego i prowadzonego w systemie informatycznym rejestru stanu cywilnego (który zastąpił dawne księgi stanu cywilnego) – okoliczność, że krewni zamieszkują poza miejscem urodzenia osoby, której dotyczy akt, albo poza miejscem, w którym zawarła ona związek małżeński, nie stanowi przeszkody w sprawnym i szybkim wydobyciu odpisu. Odpis może zostać wydobyty w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce, pod warunkiem że został wpisany do Systemu Rejestrów Państwowych „Źródło” (wszystkie akty sporządzone od 1 marca 2015 r. znajdują się w tym systemie, a akty sporządzone przed tą datą są do niego sukcesywnie przepisywane). W przypadku akt sporządzonych przed 1 marca 2015 r. sugerujemy, w celu usprawnienia postępowania, skontaktowanie się ze swoim urzędem stanu cywilnego i skierowanie wniosku o wpisanie aktu do Systemu „Źródło”. Po uzyskaniu numeru aktu w Systemie „Źródło” członkowie rodziny będą go mogli wydobyć w dowolnym urzędzie stanu cywilnego w Polsce.

   

   

  Dane umożliwiające odszukanie aktu stanu cywilnego to:

   

  • dane osoby, której akt dotyczy;
  • data i miejsce zdarzenia;
  • imiona, nazwiska rodziców;
  • w przypadku rejestracji wyznaniowej (do końca 1945 r.) wyznanie osoby oraz nazwę parafii, w której miał miejsce chrzest osoby, ślub lub zgon.

   

   


   

  WAŻNE!

   

  Krewnym osoby zainteresowanej nie przysługuje prawo do wydobycia zaświadczenia o stanie cywilnym. Zaświadczenie o stanie cywilnym wydawane jest wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej.

   


   

   

  2. WYDOBYCIE ODPISU AKTU STANU CYWILNEGO PRZEZ SAMEGO ZAINTERESOWANEGO PRZEBYWAJĄCEGO ZA GRANICĄ

   

  W przypadku braku krewnych w Polsce, którzy mogliby pomóc w wydobyciu odpisu aktu stanu cywilnego, sam zainteresowany może:

   

  1. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce i ustalić możliwość złożenia wniosku drogą korespondencyjną i przesłania odpisu bezpośrednio na adres zamieszkania w Wielkiej Brytanii. Wiąże się to z obowiązkiem uprzedniego uiszczenia opłaty skarbowej na konto właściwego USC.
  2. Wydobyć odpis aktu stanu cywilnego przez platformę ePUAP w formie elektronicznej.
  3. Skontaktować się z właściwym urzędem stanu cywilnego w Polsce, złożyć drogą korespondencyjną wniosek o wydanie odpisu i dokonanie doręczenia przez konsula. Akt stanu cywilnego zostanie następnie na wniosek osoby zainteresowanej przesłany przez urząd stanu cywilnego do konsula, który doręcza ten akt wnioskodawcy. W tym przypadku konieczne jest wniesienie opłaty konsularnej zgodnie z Tabelą opłat konsularnych.

   

   


   

  WAŻNE!

   

  Odpisy w formie elektronicznej (pkt 2 powyżej) mogą nie być honorowane poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

   


   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.  2064 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: