close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO WYDANEGO PRZEZ SĄD ZAGRANICZNY

 •  

  Tryb uznania wyroku rozwodowego wydanego przez sąd zagraniczny jest uzależniony od daty jego wydania oraz od tego, czy został wydany przez sąd państwa będącego członkiem Unii Europejskiej czy też przez sąd państwa nienależącego do UE.

   

  1. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE od 1 maja 2004 r. są bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).
  2. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw niebędących członkami UE od 1 lipca 2009 r. są także bezpośrednio uznawane przez polskie władze i podlegają jedynie procedurze rejestracji (którą można przeprowadzić w Polsce w urzędzie stanu cywilnego lub za pośrednictwem konsula).
  3. Wyroki rozwodowe wydane przez sądy państw członkowskich UE przed 1 maja 2004 r. lub przez sądy pozostałych państw przed 1 lipca 2009 r. mogą zostać uznane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tylko w wyniku przeprowadzenia postępowania w sądzie okręgowym właściwym ze względu na obecne lub ostatnie miejsce zameldowania.

   

   

   

  REJESTRACJA WYROKU ROZWODOWEGO ZA POŚREDNICTWEM KONSULA (DOTYCZY PRZYPADKÓW WSKAZANYCH W PKT 1 ORAZ 2)

   

   

  Wymagane dokumenty:

   

  1. wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego o wpisanie orzeczenia o rozwodzie jako wzmianki dodatkowej w akcie małżeństwa (dostępny w urzędzie konsularnym);
  2. prawomocny wyrok rozwodowy w oryginale (w przypadku wyroków orzeczonych poza Wielką Brytanią zachodzi konieczność legalizacji dokumentu, zob. Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego);
  3. tłumaczenie wyroku na język polski sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula;
  4. w przypadku wyroków orzeczonych przez sądy państw członkowskich UE – świadectwo określone w art. 39 rozporządzenia Rady 2201/2003 (wydawane przez właściwy sąd zagraniczny) tzw. Form of Certificate under Article 39 of Council Regulation (EC) No. 2201/2003 of November 2003 concerning jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in matrimonial matters – znany jako „Form F42” lub „Formularz 42”;
  5. tłumaczenie „Formularza 42” sporządzone przez polskiego tłumacza przysięgłego lub konsula;
  6. odpis polskiego aktu małżeństwa;
  7. w przypadku jeśli wyrok rozwodowy został wydany w trybie zaocznym, należy dostarczyć również oryginał lub uwierzytelniony odpis dokumentu stwierdzającego, że pismo wszczynające postępowanie lub dokument równorzędny został doręczony stronie, która się nie stawiła;
  8. ważny paszport lub dowód osobisty (do wglądu).

   

   


  WAŻNE!

  Co do zasady konsul nie pośredniczy w rejestracji wyroku rozwodowego jako odrębnej czynności. Wniosek o rejestrację wyroku rozwodowego zostanie przyjęty wyłącznie w przypadku dokonywania czynności rejestracji innego zdarzenia stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa zgonu), co do którego pośrednictwo konsula zostało określone przepisami ustawy, a sam wyrok ma na celu odpowiednie odzwierciedlenie w polskich rejestrach zdarzeń wcześniejszych.

   

  PRZYKŁAD

  Osoba, która rozwiodła się w kraju innym niż Polska i następnie powtórnie wyszła za mąż również w innym kraju, rejestrując w polskich księgach stanu cywilnego kolejne małżeństwo, jest zobligowana zarejestrować również rozwód jako zdarzenie wcześniejsze. W takim przypadku wniosek o rejestracje wyroku rozwodowego zostanie przyjęty przez konsula.


   

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  Na wizytę w sprawie prawnej można się umówić za pośrednictwem platformy e-Konsulat.

   

   

   

  UZNANIE WYROKU ROZWODOWEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM (DOTYCZY PRZYPADKU WSKAZANEGO W PKT 3)

   

   

  Uznanie wyroku sądu zagranicznego wydanego przed 1 maja 2004 r. (w przypadku wyroków sądów państw członkowskich UE) lub przed 1 lipca 2009 r. (w przypadku wyroków sądów państw spoza UE) dotyczącego obywatela polskiego, gdy jedna ze stron zamieszkuje w Polsce, podlega kompetencji sądu okręgowego właściwego dla jej miejsca zamieszkania w Polsce.

   

  Uznanie wyroku sądu zagranicznego dotyczącego obywatela polskiego, w przypadku gdy obie strony zamieszkują za granicą, podlega kompetencji Sądu Okręgowego w Warszawie, VI Wydział Rodzinny Odwoławczy, Aleja Solidarności 127, 00-951 Warszawa.

   

   


  WAŻNE!

   

  Konsul w żadnym wypadku nie pośredniczy w realizacji wniosków o uznanie (rejestrację) wyroków rozwodowych wydanych przed 1 maja 2004 r. (w przypadku wyroków sądów państw członkowskich UE) lub przed 1 lipca 2009 r. (w przypadku wyroków sądów państw spoza UE).

   


   

   

  Wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego (w 4 egzemplarzach) powinien zawierać:

   

  1. imię, nazwisko i adres wnioskodawcy;
  2. imię, nazwisko i adres pełnomocnika do doręczeń w Polsce (o ile będzie ustanowiony);
  3. imię, nazwisko i adres uczestnika postępowania (była żona, były mąż);
  4. datę i miejsce zawarcia związku małżeńskiego (jeśli związek małżeński zawarty był za granicą, może być wymagana transkrypcja aktu małżeństwa);
  5. obywatelstwo, jakie posiadali małżonkowie w dniu wniesienia pozwu o rozwód oraz jakie posiadają obecnie;
  6. uzasadnienie interesu prawnego żądania uznania wyroku (do czego potrzebne jest wnioskodawcy uznanie wyroku);
  7. wyjaśnienie, czy w Polsce toczyła się sprawa o rozwód.

   

   

  Do wniosku należy dołączyć:

   

  1. wyrok rozwodowy w oryginale wraz z zaświadczeniem właściwego sądu, że wyrok jest prawomocny, a gdy wyrok jest zaoczny – z zaświadczeniem, że wezwanie zostało doręczone nieobecnej stronie – oraz trzy fotokopie tego wyroku wraz z jego legalizacją (zob. Apostille i legalizacja dokumentu urzędowego);
  2. tłumaczenie wyroku rozwodowego na język polski sporządzone przez tłumacza przysięgłego zarejestrowanego na liście tłumaczy przysięgłych w Polsce i trzy fotokopie tego tłumaczenia;
  3. odpis aktu małżeństwa z urzędu stanu cywilnego w Polsce – gdy małżeństwo było zawarte w Polsce lub zarejestrowane w polskich księgach stanu cywilnego.

   

  Wszystkie wyżej wymienione dokumenty wnioskodawca składa osobiście w biurze podawczym właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce lub po uzgodnieniu z sądem przesyła listem poleconym na jego adres. Wnioskodawca, składając wniosek o uznanie wyroku sądu zagranicznego, jest zobowiązany do uiszczenia opłaty sądowej za przyjęcie wniosku do rozpatrzenia. Jeżeli miejsce pobytu byłego małżonka nie jest znane lub nie włada on językiem polskim (a nie ustanowił pełnomocnika do doręczeń w Polsce), koszty mogą wzrosnąć w związku z koniecznością ustanowienia kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania lub w związku z koniecznością dokonywania tłumaczeń dokumentów sądowych. Decyzje w sprawie terminu posiedzenia sądu, wysokości opłat sądowych, złożenia ewentualnych dodatkowych dokumentów lub wyjaśnień należą do kompetencji właściwego terytorialnie sądu okręgowego w Polsce.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Rozporządzenie Rady (WE) nr 2201/2003 z dnia 27 listopada 2003 r. dotyczące jurysdykcji oraz uznawania i wykonywania orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej (Dz.U. UE L Nr 338, poz. 1 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowania cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz. 1822 ze zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: