close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • UZNANIE OJCOSTWA

 •  

  Oświadczenie o uznaniu ojcostwa można złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego (w Polsce) lub przed konsulem (za granicą). Oświadczenie przed konsulem można złożyć, pod warunkiem że przynajmniej jedno z rodziców posiada polskie obywatelstwo. Uznanie ojcostwa polega na tym, że mężczyzna, od którego pochodzi dziecko, oświadcza, że jest ojcem dziecka, natomiast matka dziecka potwierdza (jednocześnie lub w ciągu 3 miesięcy od dnia złożenia oświadczenia przez mężczyznę), że ojcem dziecka jest składający oświadczenie mężczyzna.

   

  Uznanie może dotyczyć także ojcostwa dziecka poczętego przed jego urodzeniem, jak również dziecka poczętego w wyniku procedury in vitro, przed przeniesieniem komórek rozrodczych do organizmu kobiety. W tym ostatnim przypadku oświadczenie o uznaniu ojcostwa musi być złożone przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego – urzędnicy konsularni nie posiadają w tym zakresie własnych uprawnień.

   

   


   

  WAŻNE!

   

  Oświadczenia o uznaniu ojcostwa muszą być zgodne. W przypadku braku zgodności stanowisk kobiety i mężczyzny ustalenie ojcostwa następuje na drodze sądowej.

   


   

   

  Uznanie ojcostwa jest inną instytucją prawa cywilnego niż przysposobienie (adopcja). Uznanie ojcostwa wiąże się z przyznaniem istnienia więzi biologicznej pomiędzy mężczyzną uznającym dziecko a dzieckiem. Natomiast przysposobienie (adopcja) polega na utworzeniu więzi prawnej pomiędzy rodzicem adopcyjnym a przysposabianym dzieckiem, takiej samej, jaka istnieje między rodzicami a potomstwem biologicznym przy świadomości braku istnienia więzów krwi.

   

   

  Ojcostwo można uznać w stosunku do dziecka:

   

  • poczętego;
  • urodzonego, do osiągnięcia pełnoletności;
  • zmarłego przed osiągnięciem pełnoletności – w ciągu 6 miesięcy od dnia, w którym mężczyzna składający oświadczenie o uznaniu dowiedział się o śmierci dziecka, nie później jednak niż do dnia, w którym dziecko osiągnęłoby pełnoletniość.

   

   

  W wyniku uznania ojcostwa uznane dziecko nosi nazwisko:

   

  • w przypadku złożenia zgodnych oświadczeń rodziców w sprawie nazwiska – nazwisko jednego z rodziców albo nazwisko dwuczłonowe, powstałe w wyniku połączenia nazwisk rodziców;
  • w sytuacji braku zgodnych oświadczeń rodziców dziecka w sprawie nazwiska dziecka – nazwisko składające się z nazwiska matki i dołączonego do niego nazwiska ojca dziecka.

   

   


   

  WAŻNE!

   

  Jeżeli dziecko ukończyło 13. rok życia, do zmiany nazwiska konieczna jest zgoda dziecka.

   


   

   

  Przesłanki niedopuszczalności uznania ojcostwa przed konsulem są następujące:

   

  1. osiągnięcie przez dziecko pełnoletności;
  2. przyjęcie oświadczeń koniecznych do uznania bądź odmowa ich przyjęcia przez innego kierownika urzędu stanu cywilnego lub konsula;
  3. wątpliwość co do pochodzenia dziecka;
  4. wszczęcie postępowania sądowego o ustalenie ojcostwa;
  5. nieposiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych przez osoby składające oświadczenia.

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  Aby umówić wizytę w celu sporządzenia protokołu uznania ojcostwa, należy wcześniej skontaktować się z Wydziałem prawnym i opieki konsularnej (manchester.prawny@msz.gov.pl).

   

   

  Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa dokumentuje się w formie protokołu, który podpisują rodzice dziecka, konsul oraz dziecko, jeśli ukończyło 13 lat, które w protokole zamieszcza swój podpis oraz informację o wyrażeniu bądź odmowie wyrażenia zgody na zmianę nazwiska.

   

  W przypadku przyjęcia oświadczenia o uznaniu ojcostwa przez konsula konsul wydaje rodzicom pisemne zaświadczenie potwierdzające uznanie ojcostwa.

   

  Jeżeli konsul odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa z uwagi na ich niedopuszczalność, powiadamia pisemnie matkę dziecka i mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, w terminie 7 dni od dnia odmowy o jej przyczynach i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.  2064 ze zm.);
  • Ustawa z dnia 25 czerwca 2015 r. – Prawo konsularne (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r. poz. 1545 ze zm.).

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: