close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGRANICZNEGO AKTU URODZENIA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 •  

  Transkrypcja aktu urodzenia polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu urodzenia, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

   

  Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

   


  WAŻNE!

   

  Obowiązek rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego dot. zdarzeń wcześniejszych (np. urodzenie, małżeństwo, rozwód, etc.) pojawia się w sytuacji, gdy:

   

  • posiada Pan/Pani obywatelstwo polskie oraz
  • posiada Pan/Pani akt stanu cywilnego, który sporządzony został w Polsce (np., akt urodzenia lub akt małżeństwa), oraz
  • wnioskuje Pan/Pani o dokonanie czynności stanu cywilnego (np. transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, nadanie numeru PESEL, uzyskanie polskiego dokumentu tożsamości. 

   

   

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego może złożyć:

   

  • osoba, której akt dotyczy;
  • osoba, która wykaże interes prawny;
  • pełnomocnik ww. osób (w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo).

   

   

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  W celu umówienia wizyty należy wypełnić formularz wizyty na stronie internetowej www.e-konsulat.gov.pl.

   

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

  W przypadku transkrypcji brytyjskich aktów urodzenia należy przedłożyć następujące dokumenty:

   

   

  • tłumaczenie aktu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego

   Przepisy polskiego prawa wymagają, aby tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego było dokonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu polskiego prawa (tj. tłumacza, który skończył odpowiednie studia wyższe, złożył egzamin i został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości). Co do zasady, występujący w Wielkiej Brytanii tłumacze certyfikowani albo dyplomowani w rozumieniu prawa polskiego, nie są uznawani za tłumaczy przysięgłych. Dokonane przez takie osoby tłumaczenia urzędowe mogą więc nie zostać uznane przez właściwy do załatwienia urząd w Polsce, co spowoduje zwrot wnioskodawcy złożonego wniosku albo konieczność uzupełnienia go o tłumaczenie przysięgłe, co dodatkowo wydłuży czas oczekiwania na załatwienie sprawy.

   

  • ważne dokumenty tożsamości rodziców

  W przypadku osobistego składania wniosku dokumenty okazuje się wyłącznie do wglądu urzędnika. W przypadku wyboru korespondencyjnej formy złożenia wniosku (pocztą) nie należy załączać oryginałów dokumentów, można dołączyć ewentualnie ich kopie. Zaleca się przesyłanie dokumentacji pocztą poleconą, która daje możliwość uzyskania potwierdzenia odbioru korespondencji.

   

   

   


  WAŻNE!

   

  Brytyjskie akty urodzenia nie zawierają dat urodzenia rodziców, w związku z czym  w celu uzupełnienia polskiego aktu urodzenia dziecka należy dodatkowo przedłożyć odpisy aktów urodzenia małżonków lub inny akt stanu cywilnego, który zawiera te dane (w przypadku brytyjskich dokumentów należy okazać je wraz z tłumaczeniem sporządzonym przez polskiego tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula).


   

   

  Nie ma możliwości uzupełnienia aktu stanu cywilnego na podstawie danych zawartych  w dokumentach tożsamości.

   

  Nie ma potrzeby załączania polskich odpisów stanu cywilnego w celu uzupełnienia i/lub sprostowania rejestrowanego brytyjskiego aktu stanu urodzenia (np. zastosowanie polskich znaków diakrytycznych w nazwisku, uzupełnienie nazwisk rodowych rodziców itd.). Odpisy polskich aktów są dostępne wszystkim urzędnikom stanu cywilnego za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych. 

   

  Jeśli jednak jeden z rodziców jest cudzoziemcem, w celu uzupełnienia/sprostowania danych, które zawarte są w zagranicznym akcie stanu cywilnego (np. akcie urodzenia, akcie małżeństwa) należy załączyć oryginał tego zagranicznego aktu wraz z  tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula uprawnionego do dokonywania przekładów z danego języka.

   

  W przypadku transkrypcji aktów stanu cywilnego wydanych poza granicami Wielkiej Brytanii kierownik urzędu stanu cywilnego może zażądać, by dany akt był zalegalizowany przez Konsula RP właściwego ze względu na miejsce wydania danego dokumentu lub opatrzony klauzulą „Apostille”, jeśli dany kraj jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Tym samym brak legalizacji/apostille może opóźnić proces transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego. W każdym wypadku konieczne jest przedłożenie tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula uprawnionego do dokonywania przekładów z danego języka.

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r. poz.  2064 ze zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: