close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • TRANSKRYPCJA (REJESTRACJA) ZAGRANICZNEGO AKTU MAŁŻEŃSTWA W POLSKIM REJESTRZE STANU CYWILNEGO

 •  

  Transkrypcja aktu małżeństwa polega na wiernym i literalnym przeniesieniu treści zagranicznego dokumentu stanu cywilnego do polskiego rejestru. Po dokonanej transkrypcji kierownik urzędu stanu cywilnego wydaje odpis zupełny polskiego aktu małżeństwa, który zawiera adnotację o dokonanej transkrypcji.

   

  Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego jest obowiązkowa, jeżeli obywatel polski, którego dotyczy zagraniczny dokument stanu cywilnego, posiada akt stanu cywilnego potwierdzający zdarzenia wcześniejsze (np. akt urodzenia, akt wcześniejszego małżeństwa) sporządzony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i wnioskuje o dokonanie czynności z zakresu rejestracji stanu cywilnego lub ubiega się o polski dokument tożsamości lub nadanie numeru PESEL.

   

   


  WAŻNE!

   

  Obowiązek rejestracji zagranicznych aktów stanu cywilnego dot. zdarzeń wcześniejszych (np. urodzenie, małżeństwo, rozwód, etc.) pojawia się w sytuacji, gdy:

   

  • posiada Pan/Pani obywatelstwo polskie oraz
  • posiada Pan/Pani akt stanu cywilnego, który sporządzony został w Polsce (np., akt urodzenia lub akt małżeństwa), oraz
  • wnioskuje Pan/Pani o dokonanie czynności stanu cywilnego (np. transkrypcja zagranicznego aktu stanu cywilnego, nadanie numeru PESEL, uzyskanie polskiego dokumentu tożsamości. 

   

   

   

  Wniosek w sprawie rejestracji zagranicznego aktu stanu cywilnego w polskich księgach stanu cywilnego może złożyć:

   

  • osoba, której akt dotyczy;
  • osoba, która wykaże interes prawny;
  • pełnomocnik ww. osób (w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem pełnomocnika należy załączyć pełnomocnictwo);
  • najbliższa rodzina bez konieczności przedkładania pełnomocnictwa, tj. wstępni (rodzice, dziadkowie), zstępni (dzieci, wnuki), małżonek, rodzeństwo oraz przedstawiciel ustawowy.

   

   

  W brytyjskim akcie małżeństwa nie ma informacji na temat nazwiska noszonego przez małżonków po zawarciu małżeństwa oraz nazwisk noszonych przez dzieci zrodzonych z tego związku małżeńskiego. Stosowne oświadczenia należy zatem zawrzeć we wniosku o transkrypcję. Istnieje również możliwość złożenia takiego oświadczenia przez małżonków do protokołu przed konsulem przy składaniu wniosku o transkrypcję. Jeśli jednak oświadczenie zostało zawarte w treści wniosku o transkrypcję, nie ma potrzeby odrębnego składania oświadczeń przed konsulem.

   

  Brytyjskie akty małżeństwa nie zawierają również dat urodzenia małżonków, w związku z czym – w celu uzupełnienia polskiego aktu małżeństwa należy dodatkowo przedłożyć odpis aktu urodzenia małżonka, który nie posiada polskiego aktu urodzenia. Nie ma możliwości uzupełnienia aktu stanu cywilnego na podstawie danych zawartych w dokumentach tożsamości.

   

  Dokumenty sporządzone w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez polskiego Ministra Sprawiedliwości lub konsula.

   

   

   

  Opłata zgodnie z TABELĄ OPŁAT KONSULARNYCH.

   

  W celu umówienia wizyty należy wypełnić formularz wizyty na stronie internetowej http://www.e-konsulat.gov.pl/.

   

   

   

  WYMAGANE DOKUMENTY

   

   

  • tłumaczenie aktu na język polski dokonane przez polskiego tłumacza przysięgłego

   Przepisy polskiego prawa wymagają, aby tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego było dokonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu polskiego prawa (tj. tłumacza, który skończył odpowiednie studia wyższe, złożył egzamin i został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości). Co do zasady, występujący w Wielkiej Brytanii tłumacze certyfikowani albo dyplomowani w rozumieniu prawa polskiego nie są uznawani za tłumaczy przysięgłych. Dokonane przez takie osoby tłumaczenia urzędowe mogą więc nie zostać uznane przez właściwy do załatwienia urząd w Polsce, co spowoduje zwrot wnioskodawcy złożonego wniosku albo konieczność uzupełnienia go o tłumaczenie przysięgłe, co dodatkowo wydłuży czas oczekiwania na załatwienie sprawy.

   

   


  WAŻNE!

   

  Nie ma potrzeby załączania polskich odpisów stanu cywilnego w celu uzupełnienia i/lub sprostowania rejestrowanego brytyjskiego aktu małżeństwa (np. zastosowanie polskich znaków diakrytycznych w nazwisku, uzupełnienie nazwisk rodowych rodziców itd.). Odpisy polskich aktów dostępne są wszystkim urzędnikom stanu cywilnego za pośrednictwem scentralizowanej bazy danych. 

  Jeśli jednak jeden z małżonków jest cudzoziemcem, w celu uzupełnienia/sprostowania danych, które zawarte są w zagranicznym akcie stanu cywilnego (np. akcie urodzenia, akcie małżeństwa) należy załączyć oryginał tego zagranicznego aktu wraz z  tłumaczeniem sporządzonym przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula uprawnionego do dokonywania przekładów z danego języka.


   

   

  W przypadku transkrypcji aktów stanu cywilnego wydanych poza granicami Wielkiej Brytanii kierownik urzędu stanu cywilnego może zażądać, by dany akt był zalegalizowany przez konsula RP właściwego ze względu na miejsce wydania danego dokumentu lub opatrzony klauzulą „Apostille”, jeśli dany kraj jest stroną konwencji haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych. Tym samym brak legalizacji/apostille może opóźnić proces transkrypcji zagranicznego aktu stanu cywilnego. W każdym wypadku konieczne jest przedłożenie tłumaczenia dokonanego przez tłumacza przysięgłego lub polskiego konsula uprawnionego do dokonywania przekładów z danego języka.

   

  Przepisy polskiego prawa wymagają, aby tłumaczenie zagranicznego aktu stanu cywilnego było dokonane przez tłumacza przysięgłego w rozumieniu polskiego prawa (tj. tłumacza, który skończył odpowiednie studia wyższe, złożył egzamin i został zarejestrowany w odpowiednim rejestrze Ministerstwa Sprawiedliwości). Co do zasady, występujący w Wielkiej Brytanii tłumacze certyfikowani albo dyplomowani w rozumieniu prawa polskiego nie są uznawani za tłumaczy przysięgłych. Dokonane przez takie osoby tłumaczenia urzędowe mogą więc nie zostać uznane przez właściwy do załatwienia urząd w Polsce, co spowoduje zwrot wnioskodawcy złożonego wniosku albo konieczność uzupełnienia go o tłumaczenie przysięgłe, co dodatkowo wydłuży czas oczekiwania na załatwienie sprawy

   

   

   

  CZĘSTO ZADAWANE PYTANIA

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 2064);
  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 roku Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz.U. z 2015 r. poz. 2082, z późn. zm.).

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: