close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej
 • ZGON ZA GRANICĄ

 •  

  W przypadku zgonu, który nastąpił za granicą można dokonać pochówku ciała lub prochów w Polsce.

   

  W przypadku śmierci za granicą obywatela polskiego, który miał w Polsce miejsce zamieszkania, konsul – za pośrednictwem urzędu wojewódzkiego właściwego dla miejsca zamieszkania zmarłego – powiadamia rodzinę w kraju oraz służy pomocą w załatwieniu formalności na miejscu. Przy sprowadzaniu ciała lub prochów do kraju koszty z tym związane ponosi ubezpieczyciel, natomiast w sytuacji braku odpowiedniego ubezpieczenia może je pokryć wyłącznie zleceniodawca (więcej: Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów).

   

   


  WAŻNE!

   

  Konsul nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.


   

   

   


  I. PRZEWÓZ ZWŁOK LUB SZCZĄTKÓW LUDZKICH DO POLSKI

   

  Sprowadzenie zwłok lub szczątków ludzkich (m.in. prochów) do Polski jest uzależnione od uzyskania pozwolenia zarówno polskich władz na pochowanie, jak i władz brytyjskich na przewóz prawidłowo przygotowanej i zabezpieczonej trumny lub urny.

   

  Międzynarodowy transport zwłok/szczątków ludzkich wymaga przestrzegania określonych zasad sanitarnych i bezpieczeństwa, których należy bezwzględnie przestrzegać, tj.:

   

  • ciała przewożone w trumnach muszą być odpowiednio przygotowane do transportu (zabalsamowane);
  • kremacją zwłok zajmują się wyspecjalizowane miejscowe firmy (wydawane jest świadectwo kremacji);
  • transport międzynarodowy trumny musi się odbywać samolotem lub wyspecjalizowanym pojazdem (karawan), a prowadząca go firma (polska lub brytyjska) musi się legitymować odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi uprawnienia do wykonywania tego typu usług;
  • prawidłowo przygotowana i zabezpieczona urna, zaopatrzona w świadectwo kremacji oraz oryginał zaświadczenia wydanego przez konsula, może być przewożona drogą lądową lub jako bagaż podręczny w samolocie (UWAGA: należy to uprzednio potwierdzić z daną linią lotniczą);
  • ścisłe określony jest rodzaj materiałów sanitarnych i wymogi dotyczące wykonania i zabezpieczenia trumien oraz urn.

   

   

  Z doświadczeń konsulatu wynika, że szybką i sprawną formą zorganizowania transportu zwłok/szczątków ludzkich do Polski, jest skorzystanie z usług polskiej firmy pogrzebowej, która nawiąże współpracę z wybraną firmą brytyjską. Udział brytyjskiej firmy pogrzebowej w procedurze sprowadzenia zwłok/szczątków ludzkich do Polski ułatwia załatwienie formalności oraz skraca czas uzyskania od władz brytyjskich niezbędnych zaświadczeń i zezwoleń.

   

  W przypadku podjęcia decyzji o skorzystaniu z usług polskiej firmy pogrzebowej poleca się upewnienie się, że firma ta zna i rozumie zasady rządzące międzynarodowym transportem zwłok, posiada odpowiednie doświadczenie w tej dziedzinie, a pracownicy firmy komunikują się w języku angielskim.

   

  Należy także pamiętać, że władze polskie, które wydają decyzję zezwalającą na pochówek w Polsce, mają prawo szczegółowo określić zasady repatriacji zwłok, w szczególności żądać przedłożenia dodatkowych dokumentów lub z góry określić termin i środek transportu.

   

  W celu przewiezienia zwłok/szczątków ludzkich do Polski niezbędne jest uzyskanie niżej wymienionych dokumentów:

   

  1. pozwolenie starosty/prezydenta miasta, właściwego ze względu na miejsce, w którym zwłoki/szczątki ludzkie mają być pochowane, na pochowanie na cmentarzu trumny lub urny;
  2. zaświadczenie polskiego konsula stwierdzające, że zwłoki/szczątki ludzkie mogą być sprowadzone na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

   

  W celu uzyskania decyzji starosty/prezydenta miasta o zgodzie na przewóz i pochówek rodzina zmarłego lub upoważniony przez nią pracownik zakładu pogrzebowego składa w polskim urzędzie stosowny wniosek wraz z wymaganymi dokumentami (m.in. brytyjski akt zgonu wraz z tłumaczeniem na język polski sporządzonym przez tłumacza przysięgłego, zaświadczenie lekarskie o przyczynie zgonu, które stwierdza, że zgon nie nastąpił z powodu choroby zakaźnej).

   

   


  WAŻNE!

   

  Zgony z przyczyn nienaturalnych, spowodowanych chorobą zakaźną lub inne szczególne przypadki mogą wymagać odmiennego sposobu postępowania, w tym zaangażowania dodatkowych organów policyjnych, sądowych czy medycznych (np. urząd koronera).


   

  Więcej informacji: Sprowadzenie do Polski zwłok lub prochów.

   

   


  WAŻNE!

   

  1. Procedura repatriacji zwłok/szczątków ludzkich do Polski regulowana jest przepisami ustawy
   z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r., poz. 2126 ze zm.). Zgodnie z art. 18 tej ustawy naruszenie jej przepisów jest wykroczeniem zagrożonym karą aresztu lub grzywny. Dotyczy to w szczególności przypadków przewozu trumien/urn bez oryginału zaświadczenia wydanego przez konsula.
  2. Zgodnie z polskim prawem zarówno trumna, jak i urna muszą być pochowane na cmentarzu.
  3. Konsulat nie pokrywa kosztów załatwienia formalności związanych ze zgonem obywatela polskiego w Wielkiej Brytanii ani kosztów sprowadzenia zwłok/szczątków ludzkich do Polski.
  4. Konsulat nie pokrywa zobowiązań finansowych, nie udziela porad ani nie podejmuje w imieniu rodziny zmarłego żadnych decyzji związanych z wyborem sposobu oraz miejsca pochówku.
  5. Zgodnie z ustawą z dnia  31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.)  prawo pochowania zwłok/szczątków ludzkich ma najbliższa rodzina osoby zmarłej, a mianowicie:
  • pozostały przy życiu małżonek;
  • krewni zstępni (dzieci, wnuki);
  • krewni wstępni (rodzicie, dziadkowie);
  • krewni boczni do 4 stopnia pokrewieństwa;
  • powinowaci w linii prostej do 1 stopnia.

   

   

  II. POCHÓWEK SOCJALNY NA TERENIE WIELKIEJ BRYTANII

   

  Jeśli najbliższa rodzina podejmie decyzję o niesprowadzaniu zwłok/szczątków ludzkich do Polski, powinna przekazać jak najszybciej do konsulatu adekwatne pisemne oświadczenie woli, w którym wskaże swoją decyzję o pochowania zmarłego na zasadach i na koszt państwa brytyjskiego (tzw. pochówek socjalny).  W oświadczeniu można zawrzeć ew. prośbę o pochowanie ciała lub jego kremację oraz wskazanie preferowanego obrządku religijnego. Władze brytyjskie w wielu przypadkach przychylają się do tych próśb.

   

  Własnoręczność podpisu (podpisów) pod oświadczeniem woli powinien potwierdzić notariusz lub urzędnik (np. urzędu wojewódzkiego). Kopię oświadczenia należy jak najszybciej przekazać  pocztą elektroniczną lub faksem do konsulatu, natomiast oryginał dokumentu pocztą.

   

   


  WAŻNE!

   

  Konsulat nie przyjmuje oświadczeń woli wyrażonych ustnie, telefonicznie, mailem, pisemnie bez poświadczenia podpisu, pochodzących od osób anonimowych lub zawierających niejednoznaczne lub sprzeczne ze sobą oświadczenia. Jeżeli między członkami najbliższej rodziny wystąpi spór co do miejsca czy sposobu pochówku, w braku możliwości jego rozstrzygnięcia należy zwrócić się w tej sprawie do sądu. Konsulat nie zajmuje stanowiska w tego typu sporach.


   

   

  Jeśli najbliższa rodzina nie podejmie żadnej decyzji w przedmiocie pochówku zmarłego lub podjęcie decyzji będzie się nadmiernie przedłużać w czasie, zmarły zostanie wówczas pochowany na cmentarzu w Wielkiej Brytanii, na koszt państwa i na zasadach prawa brytyjskiego.

   

   

   


   

  Podstawa prawna:

   

  • Ustawa z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tekst jedn.: Dz.U. z 2015 r. poz. 2126 ze zm.).

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: