close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
 • AKTUALNOŚCI

 • 9 stycznia 2019

  Asystent ds. prawnych i pomocy konsularnej

  Numer ogłoszenia 01/2019                                
  Data ukazania się ogłoszenia: 09 stycznia 2019 r.


  Konsulat Generalny RP w Manchesterze poszukuje kandydatów na stanowisko:

  ASYSTENT DS. PRAWNYCH I POMOCY KONSULARNEJ

   

  Wymiar etatu: 01
  Liczba stanowisk: 01
  Wymiar czasu pracy: 40 godzin tygodniowo

   

  Adres i miejsce wykonywania obowiązków służbowych:
  Wydział Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej
  Konsulat Generalny RP w Manchesterze
  Manchester One Building
  51 Portland Street
  M1 3LD Manchester  

   

  Główny zakres obowiązków na stanowisku:

  1. Przygotowywanie korespondencji urzędowej z instytucjami polskimi, brytyjskimi oraz z petentami w sprawach stanu cywilnego, pomocy konsularnej oraz w sprawach wniosków o udzielenie pomocy prawnej;
  2. Telefoniczna obsługa urzędów polskich, brytyjskich oraz petentów w ww. sprawach;
  3. Bezpośrednia obsługa petenta oraz przyjmowanie opłat konsularnych w sprawach prawnych, stanu cywilnego oraz pomocy konsularnej na okienku konsularnym Wydziału Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej;
  4. Obsługa skrzynki poczty elektronicznej Wydziału Spraw Prawnych i Pomocy Konsularnej;
  5. Prowadzenie konsularnych baz danych.

   Wymagania niezbędne:

  1. Obywatelstwo polskie;
  2. Wykształcenie wyższe, preferowane prawne, administracyjne lub z zakresu nauk społecznych;
  3. Znajomość języka polskiego i angielskiego przynajmniej na poziomie C1 (biegłość językowa);
  4. Poświadczenie bezpieczeństwa upoważaniającego do dostępu do informacji oznaczonych klauzulą „poufne” lub w przypadku jego braku zgoda na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu;
  5. Biegła obsługa komputera;
  6. Dobra organizacja czasu pracy;
  7. Umiejętność prowadzenia korespondencji biurowej/urzędowej w języku polskim i angielskim;
  8. Systematyczność, dokładność oraz umiejętność pracy w zespole;
  9. Dojrzałość oraz wysoka kultura osobista.   

  Wymagania dodatkowe, będące atutem: 

  1. Doświadczenie zawodowe w pracy biurowej.

  Wymagane dokumenty i oświadczenia:

  1. CV i list motywacyjny sporządzone w języku angielskim;
  2. Kwestionariusz osobowy wg wzoru sporządzonego w języku polskim;
  3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji;
  4. Oświadczenie kandydata o niekaralności;
  5. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na poddanie się postępowaniu sprawdzającemu (jeśli dotyczy);
  6. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
  7. Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego;
  8. Kopia dokumentów potwierdzających posiadanie stosownego doświadczenia (jeśli dotyczy);
  9. Kopia dokumentów potwierdzających znajomość języków obcych (jeśli dotyczy).

  Termin składania aplikacji:

  Dokumenty można składać korespondencyjnie do dnia 25 stycznia 2019 r.
  Decyduje data wpływu dokumentów do Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.
  Oferty otrzymane po ww. terminie nie będą brane pod uwagę.

   

  Adres urzędu:

  Konsulat Generalny RP w Manchesterze
  Manchester One Building
  51 Portland Street
  M1 3LD Manchester

   

  Dopisek na kopercie:
  Aplikacja na stanowisko asystenta ds. prawnych i pomocy konsularnej.


  Dodatkowe informacje:

  Dokumenty powinny być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem kandydata.

  W aplikacji należy wskazać aktualny numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej.

  Dokumenty załączone do aplikacji nie będą zwracane.

  Konsulat zastrzega sobie prawo do kontaktu wyłącznie z wybranymi kandydatami w celu zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną.   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: