close

 • Być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczpospolitej Polskiej
 • Aktualności

  Sekcja zawiera informacje o bieżącej działalności Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze.

  Polonia w WB

  Tu uzyskasz wszystkie informacje o Polonii w Wielkiej Brytanii: listę organizacji polonijnych i najnowsze informacje o ich działalności.

  Konsulat

  Sekcja prezentuje informacje o Kierownictwie i strukturze Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze. Tutaj znajdziesz też informacje o polskich placówkach w WB.

  Informacje konsularne

  Tu znajdziesz informacje konsularne, przepisy prawne, ostrzeżenia i porady. Dowiesz się też jak wystąpić o paszport.

 • AKTUALNOŚCI

 • 10 sierpnia 2015

  Postanowieniem Prezydenta RP z dnia 19 czerwca 2015 roku o zarządzeniu ogólnokrajowego referendum, termin głosowania został wyznaczony na niedzielę 6 września 2015 r. Głosowanie odbędzie się w godzinach 6.00 – 22.00.

  Pytania w referendum mają następujące brzmienie:

   

  • Pytanie pierwsze: „Czy jest Pani/Pan za wprowadzeniem jednomandatowych okręgów wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej?”.
  • Pytanie drugie„Czy jest Pani/Pan za utrzymaniem dotychczasowego sposobu finansowania partii politycznych z budżetu państwa?”.
  • Pytanie trzecie: „Czy jest  Pani/Pan za  wprowadzeniem zasady ogólnej  rozstrzygania wątpliwości co  do wykładni przepisów prawa podatkowego na korzyść podatnika?”.

  Poniżej znajduje się informacja o warunkach udziału w głosowaniu w obwodach utworzonych za granicą.

   

  OBWIESZCZENIE

   

  Zgodnie z art. 6  § 6 Ustawy z dnia 14 marca 2003 r. o referendum ogólnokrajowym,  informuję, że w okręgu konsularnym Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze utworzono następujące obwody głosowania w referendum zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku:

   

   

  Nr obwodu

  Siedziba obwodowej komisji ds. referendum

  Komisja właściwa również do głosowania korespondencyjnego

  Lokal przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych

  170

  Manchester I, Konsulat Generalny RP

  51 Portland Street

  Manchester, M1 3LD

  X

  X

  171

  Manchester II, Konsulat Generalny RP

  51 Portland Street

  Manchester, M1 3LD

   

  X

  172

  Manchester, Ośrodek Polski przy Parafii Miłosierdzia Bożego

  196 Lloyd Street North

  Manchester, M14 4QB

   

  X

  173

  Liverpool ,The Academy of St. Francis of Assisi,

  Gardens Drive,

  Liverpool, L6 7UR

   

   

  174

  Leeds, Polskie Centrum

  Newton Hill Road

  Leeds, LS7 4JE

     

  175

  Nottingham, Ośrodek Polski przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej

  2 Sherwood Rise

  Nottingham, NG7 6JN

     

  176

  Spalding, Polskie Centrum Edukacji

  2 Abbey Path

  Spalding, PE11 1AY

     

  177

  Cardiff, Dom Polski

  174 Newport Road

  Cardiff CF24 1DL

     

  178

  Leicester, Ośrodek Polski przy Parafii Świętego Pawła

  Wakerley Road

  Leicester, LE5 4WD

   

   

  179

  Newcastle upon Tyne, Ośrodek Polski
  przy Parafii Matki Bożej Częstochowskiej

  2 Maple Terrace

  Newcastle upon Tyne, NE4 7SF

     

  180

  Sheffield, Polish Catholic Mission in Sheffield

  518-520 Ecclesall Road,

  Sheffield, S11 8PY

     

   

  Manchester, 13 sierpnia 2015 r.

  Łukasz Lutostański

  Konsul Generalny w Manchesterze

   

  Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje nt. udziału w referendum w obwodach utworzonych w okręgu konsularnym KG Manchester.

   

  KTO MOŻE WZIĄĆ UDZIAŁ W REFERENDUM W OBWODACH UTWORZONYCH
  ZA GRANICĄ W WIELKIEJ BRYTANII

   

  Prawo udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą ma obywatel polski, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 18 lat, posiada ważny polski paszport lub dowód osobisty oraz dokona zgłoszenia do spisu osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonego przez konsula (zgłoszenia można dokonać poprzez elektroniczny system rejestracji dostępny na stronie: https://ewybory.msz.gov.pl/, więcej informacji poniżej) lub przedstawi zaświadczenie o prawie do głosowania wydane przez urząd gminy lub konsula. Głosować nie mogą osoby ubezwłasnowolnione, osoby pozbawione praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu lub pozbawione praw wyborczych prawomocnym orzeczeniem Trybunału Stanu.

   

  INFORMACJA O SPOSOBIE REJESTRACJI I GŁOSOWANIA

   

  Osoby stale zamieszkałe za granicą lub stale zamieszkałe w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą oddać głos osobiście lub drogą korespondencyjną.

   

  Warunkiem wzięcia udziału w referendum w obwodach utworzonych za granicą jest zarejestrowanie się w spisie osób uprawnionych do udziału w referendum prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula RP lub przedstawienie zaświadczenia o prawie do głosowania wydanego przez urząd gminy lub konsula. Zgłoszeń do spisu można dokonywać najpóźniej na 3 dni przed dniem referendum tj. do 3 września 2015 r. (czwartek). W przypadku osób zamierzających oddać głos korespondencyjnie termin zgłoszenia do spisu upływa 19 sierpnia 2015 r. (środa).

   

  Zgłoszeń do spisu dokonuje się za pomocą elektronicznego systemu rejestracji e-Wybory:

   

  https://ewybory.msz.gov.pl/

   

   Jest to najdogodniejszy i najefektywniejszy sposób rejestracji, generujący dla wyborców elektroniczne potwierdzenie zgłoszenia do spisu wyborców.

   

    Zgłoszeń można dokonywać również:

   

  • e-mailem:  wysyłając wypełniony formularz na adres: manchester.wybory@msz.gov.pl;
  • pisemnie wysyłając wypełniony formularz na adres: Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, 51 Portland Street, M1 3LD, Manchester (koniecznym jest, aby korespondencja dotarła do urzędu przed upływem terminu dokonywania zgłoszeń, czyli do dnia 3 września 2015 r. – głosowanie osobiste, do dnia 19 sierpnia 2015 r. – głosowanie korespondencyjne);
  • telefonicznie: pod numerem +44 161245 4130 wew. 816;
  • faksem wysyłając wypełniony formularz na numer + 44 1612368709;
  • osobiście w siedzibie Konsulatu Generalnego RP w Manchesterze (Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, 51 Portland Strett, M1 3LD, Manchester) w godzinach obsługi interesantów: poniedziałek w godz. 13.00-17.00, wtorek-piątek w godz. 11:00-15:00)
  • telegraficznie.

  Wyborcy zamieszkali w okręgach konsularnych Wydziału Konsularnego Ambasady RP w Londynie (www.londyn.msz.gov.pl) oraz Konsulatu Generalnego RP w Edynburgu (www.edynburg.msz.gov.pl) powinni dokonać rejestracji w spisie wyborców prowadzonym przez właściwego terytorialnie konsula.  

   

   GŁOSOWANIE KORESPONDENCYJNE

   

  Osoby stale zamieszkałe za granicą oraz osoby stale zamieszkały w Polsce, a przebywające czasowo za granicą mogą głosować korespondencyjnie. W tym celu powinien dokonać u właściwego konsula zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego.

   

  Zamiar głosowania korespondencyjnego powinien być zgłoszony przez wyborcę, najpóźniej w 18 dniu przed dniem referendum, tj. do dnia 19 sierpnia 2015 r.

   

  Osobom, które dopisały się do spisu i wskazały chęć głosowania korespondencyjnego zostaną przesłane pakiety referendalne. Wysyłka pakietów z urzędu nastąpi nie później niż na 10 dni przed dniem referendum. Pakiet referendalny zawiera: kopertę zwrotną zaadresowaną do właściwego konsula, kartę do głosowania, kopertę na kartę do głosowania, oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu i instrukcję głosowania.

   

  Gotowy pakiet referendalny wysyła się na koszt własny głosującego na adres Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Referendum nr. 170, która mieści się w siedzibie Konsulatu Generalnego RP W Manchesterze (Consulate General of the Republic of Poland in Manchester, 51 Portland Street, Manchester M1 3LD). Korespondencja zwrotna musi dotrzeć do urzędu przed zakończeniem głosowania, głosujący mogą także dostarczyć pakiet osobiście do właściwej komisji w dniu referendum.

   

  UDZIAŁ W REFERENDUM NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

   

  Osoba uprawniona do udziału w referendum, która została wpisana przez konsula do spisu, może wnioskować o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim.

   

  Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się konsulowi, który sporządził spis, w którym głosujący został ujęty. Wniosek należy złożyć najpóźniej do dnia 4 września 2015 r. Przykładowy formularz wniosku znajduje się tutaj. Wnioski należy przesyłać korespondencyjne na adres Konsulatu Generalnego w Manchesterze lub elektronicznie na adres mailowy: manchester.wybory@msz.gov.pl

   

  Osoba, której wydano zaświadczenie o prawie do głosowania zostanie z urzędu skreślona ze spisu wyborców sporządzonego przez konsula. Wzięcie udziału w głosowanie będzie możliwe wyłącznie za okazaniem zaświadczenia.

   

  Należy zwrócić szczególną uwagę, aby nie utracić zaświadczenia o prawie do głosowania.

   

  W przypadku jego utraty, niezależnie od przyczyny, nie będzie możliwe otrzymanie kolejnego zaświadczenia, ani wzięcie udziału w głosowaniu w obwodzie, w którym uprzednio było się ujętym w spisie.

   

  Odbiór zaświadczenia następuje osobiście lub za pośrednictwem pełnomocnika (w tym przypadku konieczne jest dostarczenie pisemnego pełnomocnictwa – przykładowy wzór znajduje się tutaj). W uzasadnionych przypadkach, np. znaczna odległość miejsca zamieszkania od siedziby urzędu, możliwa jest wysyłka zaświadczenia za pośrednictwem poczty (uzasadnienie należy dołączyć do wniosku o wydanie zaświadczenia).

   

  UDZIAŁ W REFERENDUM ZA GRANICĄ NA PODSTAWIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA UZYSKANEGO W KRAJU

   

  Osoba uprawniona do udziału w referendum stale zamieszkała w kraju zamierzająca głosować za granicą może otrzymać zaświadczenie o prawie do głosowania. Z zaświadczeniem takim można głosować w dowolnym obwodzie głosowania w kraju, za granicą lub na polskim statku morskim. Wniosek o wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania składa się w urzędzie gminy, w której wyborca jest ujęty w spisie, najpóźniej do dnia 4 września 2015 r.

   

  Bieżąca informacja o referendum organizowanym w Polsce i za granicą znajduje się na stronie Państwowej Komisji Wyborczej: http://referendum2015.pkw.gov.pl/. Bieżące informacje będą również publikowane na stronie Ambasady RP w Londynie: www.londyn.msz.gov.pl oraz na stronach pozostałych urzędów konsularnych w Wielkiej Brytanii: www.londyn.msz.gov.pl

   

   

  Drukuj Drukuj Podziel się treścią: